Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Dit attest kan dienen ter voorbereiding van een dossier om een omgevingsvergunning aan te vragen of om te weten te komen of je in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. Je vraagt het aan bij de dienst Omgeving en Wonen. 

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten

Bij een gunstig stedenbouwkundig attest  kan je architect onmiddellijk van start gaan met duidelijke voorschriften, regels of voorwaarden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Opgelet, een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de in het attest vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de datum van uitreiking van het attest.

Iedereen kan een stedenbouwkundig attest aanvragen. Je hoeft dus geen architect te hebben, je moet ook geen eigenaar zijn van de betrokken grond. Het aanvraagformulier kan je downloaden op www.omgevingsloketvlaanderen.be/stedenbouwkundig-attest.