Omgevingsvergunning aanvragen

Bij de dienst Omgeving en Wonen kan je terecht met al je vragen over bouwen, verbouwen, verkavelen of herbestemmen. Is voor mijn project een omgevingsvergunning nodig? Wanneer volstaat een melding? Moet je werken met een architect? Je krijgt er informatie over de geldende voorschriften en de vergunde toestand van een gebouw, het bouwjaar, of er plannen beschikbaar zijn ...

Voor alle projecten die vallen onder de Vlaamse of provinciale lijst moet je digitaal een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de stedenbouwkundige melding en de verkavelingsvergunning.

Alle info vind je op www.omgevingsloket.be. Vragen over de omgevingsvergunning kan je mailen naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be of bel het gratis nummer 1700. Bij problemen met de digitale indiening, kan je contact opnemen met de helpdesk van de omgevingsvergunning op het nummer 015 45 45 91 of mailen naar helpdesk.omgevingsverguning@hpe.com.

Procedure

  • Je dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal in bij het omgevingsloket

  • Je aanvraag kan de gewone procedure (met een openbaar onderzoek) of de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek) doorlopen.

  • Er zijn drie bevoegde niveaus.
    • De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die door hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten staan, en voor aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden.
    • De provincie Oost-Vlaanderen is bevoegd voor aanvragen die door van hun bovenlokale belang of impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.
    • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere omgevingsvergunningsaanvragen.

Maak een afspraak

Wil je weten welke voorschriften van toepassing zijn op een bepaalde locatie? Wil je een voorbespreking voor een project in ontwerpfase? Maak een afspraak met de dienst Omgeving en Wonen.

Tarief

Op omgevingsvergunningen wordt een retributie geheven.
Hier vind je het betreffende retributiereglement.