Hemelwater en afvalwater 

Plaatsing van een septische put en aansluiting op de riolering

Ligt je perceel in het zoneringsplan in een collectief te optimaliseren gebied of centraal gebied (groen of geel aangeduid)? Dan ben je enkel verplicht een septische put te plaatsen en een gescheiden riolering tot aan de rooilijn te voorzien. Bekijk hier het zoneringsplan. 

 

Verplichting tot het plaatsen van een IBA 

Ligt je perceel volgens het definitief zoneringsplan van de gemeente in een individueel te optimaliseren buitengebied (rood aangeduid op de kaart)? Dan is  het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) op je perceel verplicht.

Deze installatie moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de Vlarem-wetgeving subafdeling 6.2.2.4. ” De lozing van huishoudelijk afvalwater in het individueel te optimaliseren buitengebied”.

De gemeente Maarkedal biedt aan haar inwoners de kans om de levering, plaatsing en het beheer van de IBA’s te laten opnemen in een collectieve aanpak. Hiervoor werkt de gemeente samen met FARYS. De burger dient in deze collectieve aanpak een éénmalige aansluitingsvergoeding te betalen die gelijk is aan de aansluitingsvergoeding bij een rioolaansluiting en een jaarlijkse saneringsbijdrage op het drinkwaterverbruik in dezelfde grootte als de saneringsbijdrage bij een rioolaansluiting.

Een aanvraag tot het bekomen van een IBA in de collectieve aanpak kan worden ingediend bij FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent of via de website van FARYS.

Na de aanvraag door de klant wordt bij een technische evaluatie ter plaatse door FARYS de inplanting, randvoorwaarden en gebruiksvoorschriften van de IBA besproken en vastgelegd alsook de planning van de werken. Pas na deze technische evaluatie kunnen de modaliteiten van de plaatsing van de IBA, onder meer de inplanting op het perceel, als definitief worden beschouwd.

 

Het opvangen van hemelwater 

Het plaatsen van een hemelwaterput is in Maarkedal verplicht. Het volledige besluit rond de regelgeving inzake hemelwater vind je hier terug.