Voorlopig rijbewijs 

Voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagen) bestaan er 2 modellen van voorlopige rijbewijzen:

 • het voorlopig rijbewijs "18 maanden" krijg je na het volgen van 20 uur praktijklessen in een autorijschool
 • het voorlopig rijbewijs "36 maanden" houdt in dat je je stage doorloopt met een begeleider. De begeleider wordt niet meer op het voorlopig rijbewijs vermeld.

Voor de andere categorieën en subcategorieën van voertuigen (vrachtwagen, bus, ...) bestaat een derde soort voorlopig rijbewijs: "model 3".  Dit wordt afgegeven aan de kandidaat die geen praktische lessen heeft gevolgd in een autorijschool en leert rijden met begeleider. Maximum twee begeleiders worden op dit voorlopig rijbewijs vermeld.

Als je slaagt in een theoretisch examen kan je een voorlopig rijbewijs krijgen:

 • vanaf 16 jaar voor categorie AM (brommer tot 45 km/uur) - model 3
 • vanaf 17 jaar voor categorie B - voorlopig rijbewijs 36 maanden
 • vanaf 18 jaar voor categorie B - voorlopig rijbewijs 18 maanden
 • vanaf 18 jaar voor de categorieën van groep A, C en D - model 3

Je brengt volgende formulieren mee:

 • het formulier dat je in het examencentrum krijgt als je slaagt voor het theoretisch autorijexamen
 • voor model 18 : het bekwaamheidsattest afgeleverd door de autorijschool (20 uren praktijk)
 • voor model 3 : aanvraagformulier ondertekend door aanvragers en begeleiders. Indien de begeleider in een andere gemeente woont, dan moeten zijn/haar gegevens vooraf in zijn/haar gemeente gecontroleerd en gevalideerd worden.

Het voorlopig rijbewijs kost 22 euro en wordt afgeleverd binnen maximum 3 werkdagen.

Meer informatie over mobiliteit en de wegcode vind je hier. 

 

Nieuwe regelgeving voorlopig rijbewijs vanaf 1 februari 2014 

 1. Een kandidaat die zonder succes twee keer aan het theoretisch rijexamen deelnam, moet een getuigschrift van theoretisch onderricht in een erkende autorijschool voorleggen, vooraleer hij het examen opnieuw mag afleggen.  Kandidaten die deelnamen aan een bijzondere zitting van het theoretisch examen en kandidaten met een gehoorprobleem die een attest van een specialist "neus-keel-oorziekten" kunnen voorleggen, worden vrijgesteld van deze voorwaarde. 
 2. Op een voorlopig rijbewijs categorie B – model 36 maanden – moet(en) de begeleider(s) vermeld worden. Een tweede begeleider is  toegelaten maar niet verplicht. Enkel de begeleider mag meerijden met de houder van het voorlopig rijbewijs, andere passagiers zijn niet toegelaten.  
  Een houder van een voorlopig rijbewijs categorie B – model 18 maanden  – mag maximum 2 passagiers meenemen, op voorwaarde dat deze voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden. Andere passagiers zijn niet toegelaten.
 3. Op de dienst Burgerzaken wordt gecontroleerd of de voorgestelde begeleider voldoet aan de voorwaarden.  De voorwaarden om als begeleider te kunnen fungeren zijn niet gewijzigd. 
 4. De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen, een tweede begeleider mag achteraan in het voertuig meerijden.
 5. Naast de begeleider kan de kandidaat zich laten begeleiden door een gebrevetteerde instructeur. Deze gebrevetteerde instructeur moet zich niet laten vermelden op het voorlopig rijbewijs.
 6. Binnen de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs categorie B kan men één keer een voorlopig rijbewijs aanvragen van het model dat men nog niet heeft gehad: een houder van een voorlopig rijbewijs model 36 kan een voorlopig rijbewijs model 18 aanvragen en omgekeerd.  Is een dergelijke omwisseling reeds eerder gebeurd, dan kan men na het verstrijken van het voorlopig rijbewijs categorie B pas drie jaar later een nieuw voorlopig rijbewijs categorie B aanvragen.
 7. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs – model 36 of 18 – kan men de opleiding verderzetten door het volgen van 6 uur praktisch onderricht in een erkende autorijschool. Daarna kan men (met een voertuig en instructeur van deze erkende autorijschool) deelnemen aan een praktisch examen categorie B. 
 8. Tussen het theoretisch en het praktisch rijexamen  liggen minstens 3 maanden (stageperiode) en maximum 3 jaar.  De regeling dat een houder van een voorlopig rijbewijs categorie B na het verstrijken van de geldigheidsduur van het theoretisch examen mag blijven rijden onder dekking van het voorlopig rijbewijs, wordt behouden. Hij mag echter alleen praktisch examen afleggen nadat hij opnieuw met succes een theoretisch examen heeft afgelegd.
 9. Overgangsmaatregelen:
  • De voorlopige rijbewijzen model 36 of model 18 die werden afgegeven voor 3 februari 2014, blijven onder toepassing van de oude regeling, dus volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 juli 2006.
  • De voorlopige rijbewijzen model 36 of model 18 die worden afgegeven vanaf 3 februari 2014, komen onder de toepassing van de nieuwe regeling, dus onder de wijzigingen die zijn voorzien in het Koninklijk Besluit van 4 december 2013
  • Houders van een voorlopig rijbewijs model 36 of model 18 afgegeven voor 3 februari 2014 en waarvan de geldigheid is verstreken, moeten zich houden aan de nieuwe bepalingen.

Meer informatie over deze nieuwe regeling vind je op www.mobilit.belgium.be.