Financiële hulp

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen of leefloon krijgen. Maar deze financiële hulp staat niet alleen. Als je een leefloon krijgt, verwacht het OCMW ook iets terug. Zo zal het OCMW je begeleiden naar een opleiding of een job die bij je past. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid. Er wordt uiteraard steeds rekening gehouden met je situatie en je vaardigheden.

Voorwaarden

  • je verblijfplaats in België hebben
  • meerderjarig zijn, of als minderjarige hiermee gelijkgesteld zijn
  • Belg zijn, of Unieburger zijn met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, of als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, of staatsloze of erkend vluchteling zijn 
  • onvoldoende bestaansmiddelen hebben
  • werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen
  • alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput hebben

Als je inkomen onder een bepaalde grens ligt, kan je recht hebben op een leefloon. 

  • samenwonende: 626,74 euro per maand
  • alleenstaande: 940,11 euro per maand
  • personen met gezinslast: 1.270,51 euro per maand

Procedure  

Maak een afspraak met een medewerker van de Sociale dienst. 

Bij elke vraag om financiële hulp voert de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit.  Alle relevante informatie wordt verzameld, waarna een beslissing wordt genomen omtrent de toekenning van het leefloon.