Ruimtelijke plannen

Ruimtelijk structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het legt de grote lijnen vast. Het doet geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel  landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen?

Een ruimtelijk structuurplan geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Drie bestuurniveaus
Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op drie bestuursniveaus:

 1. Door het Vlaams Gewest voor het grondgebied (gewest) Vlaanderen: het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen dat de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang bevat en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan, met aanduiding van de onderdelen die door het Vlaams Gewest, de provincies of de gemeenten moeten worden uitgevoerd.
  Op www.ruimtelijkeordening.be/GRUPS vind je verdere informatie over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

 2. Door een provincie voor het grondgebied van de provincie: het provinciaal ruimtelijk structuurplan dat de structuurbepalende elementen van provinciaal belang bevat en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan, met aanduiding van de onderdelen die door de provincie of de gemeenten moeten worden uitgevoerd.
  Op www.oost-vlaanderen.be vind je verdere informatie over het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

 3. Door een stad of gemeente voor het grondgebied van de gemeente: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat de structuurbepalende elementen van gemeentelijk belang bevat en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan door de gemeente.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

 • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
 • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften
 • huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
 • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

RUP Vallei van de Nederaalbeek in Maarkedal
De Vlaamse overheid stelde op 5 april 2018 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Nederaalbeek in Maarkedal vast.
Het plan kan je raadplegen op www.ruimtevlaanderen.be.