Hemelwater en afvalwater

Riolering en waterzuivering

Het is ecologisch en economisch niet rendabel om alle woningen aan te sluiten op de riolering, zeker in landelijk gebied. Hier moet een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater het huishoudelijk afvalwater zuiveren.

Plaatsing van een septische put en aansluiting op de riolering

Ligt je perceel in het zoneringsplan in een collectief te optimaliseren of centraal gebied (groen of geel aangeduid)? Dan ben je enkel verplicht een septische put te voorzien, waarop alle afvalwater is aangesloten (zwart én grijs), te plaatsen en een gescheiden riolering tot aan de rooilijn te voorzien. 

Verplichting tot het plaatsen van een IBA 

Ligt je perceel volgens het zoneringsplan in een individueel te optimaliseren buitengebied (rood aangeduid op de kaart)? Dan is  het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) verplicht.
Deze installatie moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de Vlarem-wetgeving subafdeling 6.2.2.4. ” De lozing van huishoudelijk afvalwater in het individueel te optimaliseren buitengebied”.

Het gemeentebestuur biedt inwoners de kans om de levering, plaatsing en het beheer van de IBA’s te laten opnemen in een collectieve aanpak. Hiervoor wordt samengewerkt met FARYS. De burger betaalt een éénmalige aansluitingsvergoeding en een jaarlijkse saneringsbijdrage op het drinkwaterverbruik. De kostprijs stemt overeen met een aansluiting op het rioleringsnetwerk. 

Een aanvraag tot het bekomen van een IBA in de collectieve aanpak kan worden ingediend bij FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent of via de website van FARYS.

Hemelwaterput

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater  na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.

Elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40 m² moet voldoen aan de normen zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m².

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.