Overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

De akte van overlijden vermeldt

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene, of, in geval het gaat om een onbekende, de op het ogenblik van de opmaak van de akte beschikbare gegevens
 • de plaats, de datum en het uur van het overlijden of het levenloos aantreffen

Je kan een afschrift of een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen

 • een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van overlijden wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot

 • de overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

De overlijdensakte wordt opgesteld door de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de persoon is overleden. De dienst Burgerzaken in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde. Je kan een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de persoon is overleden.

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je identiteitskaart

Tarief

gratis