Drank- en horecavergunningen

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen en reizende drankgelegenheden die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen zoals cafés, snackbars, restaurants …

Procedure

Occasionele drankgelegenheden (fuiven, evenementen ...)
Voor occasionele drankgelegenheden waarbij enkel gegiste dranken geschonken worden is geen vergunning nodig.
Voor het schenken van sterke dranken op het openbaar domein of op openbare sportieve, politieke en culturele manifestaties, heb je wel een machtiging nodig van het college van burgemeester en schepenen (wet 28 december 1983).

Reizende drankgelegenheden (rondreizende marktkramen, tapwagens ...)
De toekomstige uitbater moet een aanvraag tot opening van een reizende drankgelegenheden indienen bij het gemeentebestuur waar hij/zij inwoner is.

Vaste drankgelegenheden (horeca)
De toekomstige uitbater dient een aanvraag in tot opening van een vaste drankgelegenheden (horecazaak) in de gemeente waar de zaak wordt geopend. Deze vergunning is verplicht en moet goedgekeurd zijn voor de zaak kan openen.
Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden en kan dus niet overgedragen worden aan bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar of meegenomen worden naar een andere locatie.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • in orde zijn met de brandveiligheid (positief brandveiligheidsattest en verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid 'brand en ontploffing')
  • voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Dit kan door het online-formulier in te vullen. 
Let op: dit formulier moet je ten laatste 5 weken voor de opening van je zaak indienen. 
Heb je vragen? Neem gerust contact op met de dienst Lokale Economie. 

Tarief

Gratis