Belasting op reclamedrukwerk

Op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk wordt een belasting geheven. De hoofdbeweegreden voor de invoering van deze belasting is vooral het beperken van afval. De invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting laat de gemeente toe het principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte aan recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

De belastingplichtige is gehouden ten laatste op de dag waarop de verspreiding aanvangt aangifte te doen en de voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken. Bij gebrek aan aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast en worden de tarieven verdubbeld. 

Het document voor aangifte van reclamedrukwerk kan je hier downloaden.