Bestuursdocumenten opvragen

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen.

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt. Voor een kopie kan een retributie worden aangerekend van 0,10 euro voor een zwart-witkopie of 0,30 euro voor een kleurenkopie, zoals bepaald in het 'Belastingsreglement op de afgifte van administratief bescheiden - aanslagjaar 2019'.

Procedure

Aanvraag
Je kan op twee manieren een aanvraag indienen:

  • via het webformulier
  • schriftelijk, per brief ter attentie van de dienst Communicatie of per mail naar communicatie@maarkedal.be. In de aanvraag vermeld je duidelijk:
    • je naam en adres
    • over welke documenten het gaat
    • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst (digitaal, papier ... )

Behandeling van de aanvraag
Je aanvraag wordt geregistreerd en beantwoord binnen een termijn van 20 dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum 40 dagen.
De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Beroep
Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur met adres Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse justitie en regelgeving, Boudewijnlaan 30 bus 20, 1000 Brussel. Het beroep kan ingediend worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.