Bestuursakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bestaat de bestuursmeerderheid in Maarkedal uit een coalitie van N-VA en Open Vld Maarkedal. Bij het begin van de legislatuur werd een bestuursakkoord opgesteld tussen de verschillende partijen.

Dit bestuursakkoord is de leidraad voor het beleid van de komende jaren. Het 'Bestuursakkoord 2019 - 2025' kan je hier downloaden

Bestuursakkoord 2019-2025

Dat Maarkedal financieel kerngezond is, is gekend. Dat we er beter voor staan dan de gemiddelde Vlaamse gemeente ook. En dat we plannen dat zo te houden is een evidentie. Maar nog meer dan voorzichtig, zijn we ambitieus. De volgende legislatuur is een echte investeringslegislatuur en zet het werk van de afgelopen 5 jaar versterkt verder. Maarkedal zal er binnen 5 jaar helemaal anders uit zien. De volgende 5 jaar staan er voor maar liefst 26.000.000 euro aan investeringen op het programma. Ter vergelijking: de afgelopen 5 jaar hebben we voor 11.000.000 euro geïnvesteerd in onze gemeente en patrimonium Dat is meer dan een verdubbeling dus. Nooit eerder zal meer geïnvesteerd worden dan de volgende 5 jaar. 11.500.000 euro gaat daarvan naar een opsmuk of heraanleg van onze meer dan 185 km gemeentewegen. Maar ook onze zuiveringsgraad trekken we door deze investeringen de volgende 5 jaar met meer dan 10% omhoog. En we investeren fors in ons verenigingsleven (Maalzaak), cultuur (Marca), sport (voetbal en aanleg Finse piste), energiezuinigheid (verledding en vergroening gemeentelijk patrimonium) en de vergroening van ons landschap.
Dit terwijl onze leningslast onder het Vlaams gemiddelde blijft en de belastingen (personenbelasting en onroerende voorheffing) niet worden verhoogd.

Opvallende investeringen patrimonium

Verfraaien dorpsplein van Nukerke (400.000 euro)
Het dorpsplein van Nukerke heeft een metamorfose ondergaan. De pastorij werd verkocht en gerenoveerd, er kwam een nieuwe wijk en appartementen. Maar het plein bleef hetzelfde. Wij willen graag investeren in een mooi ontworpen dorpsplein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Opsmuk dorpsplein Kerkem (150.000 euro)
Kerkem heeft misschien wel het mooiste en best bewaarde pleintje van onze gemeente. Nu het kerkje is gerestaureerd, zou ook het plein moeten aangepakt worden. De asfaltvlakte vloekt met de schoonheid van de plek en het landschap en zal worden heraangelegd.

Nieuwe fietsverbindingen (380.000 euro), openen trage wegen (50.000 euro)
In navolging van de creatie van het Hollebeekpad zal worden onderzocht hoe het nieuw gecreëerde Hollebeekpad in het zuiden zou kunnen worden uitgebreid langsheen de Kleistraat-Donderij via de Wolvestraat richting Fonteineweg en Ommegangstraat. In het noorden kunnen we via het Etikhoofse kerkhof en bestaande paden een verbinding creëren met de Maarkeweg en zo verder naar Zevenbunder. Andere trage wegen zullen opnieuw worden geopend. Voor nieuwe fietsverbindingen wordt 350.000 euro voorzien.

Heraanleg van onze beschermende kasseiwegen (2.500.000 euro)
De beschermde kasseiwegen Eikenberg, Mariaborre, Steenbeekdries, Stationsberg worden versneld heraangelegd na afronding van de werken aan de N457.  De Donderij zal pas later kunnen worden aangepakt.

Recordinvestering in verbetering wegennetwerk (11.500.000 euro)
Er wordt een recordbedrag van 11.500.000 euro geïnvesteerd in de heraanleg van wegen. Die heraanleg zit sinds kort vervat in een prioriteitenplan dat ons moet toelaten zowel op financieel als logistiek vlak alles ruim op voorhand in te plannen. De uitvoering van dit plan garandeert een objectieve aanpak.

Inhaaloperatie om rioleringsgraad op te krikken (4.140.000 euro)
De komende jaren zal de gemeente een belangrijke inhaaloperatie inzake de aansluiting op het rioleringsnet realiseren. Er wordt naar gestreefd onze rioleringsgraad de volgende 10 jaar te verdubbelen. De volgende 5 jaar gaan we 10% van de huishoudens extra aansluiten op de riolering.

Renovatie van het beschermd oud gemeentehuis (550.000 euro)
Het oude gedeelte van het gemeentehuis is dringend aan restauratie toe. We investeren de volgende legislatuur zowel in de renovatie als in het herinrichten ervan. 

Nieuw beleid inzake begraafplaatsen en kerkelijk patrimonium
In de vorige legislatuur hebben we het kerkhof van Nukerke een complete make-over gegeven. De volgende jaren willen we de capaciteit vergroten en gaan naar één centrale begraafplaats voor onze gemeente in Nukerke. Het nieuwe kerkhof zal uitgewerkt worden als  een 'parkbegraafplaats' met  rustbanken, ceremonieruimte, toegankelijkheid voor mindervaliden, sterretjesweide. Voor de kerken van Louise-Marie en Schorisse zal – zoals gecommuniceerd in het kerkenbeleidsplan – een andere bestemming worden gezocht.

Groener Maarkedal

Herstel van ons typische landschap & Vergroening patrimonium (180.000 euro)
Het typische landschap van de Vlaamse Ardennen moet worden gevrijwaard. Industriële landbouw neemt het meer en meer over van onze kleine familiale landbouw. Grotere partijen zorgen voor het verdwijnen van landschapselementen als hagen en bomenrijen en voor erosieproblemen. Wij willen een beleid uitwerken dat de heraanplant van dergelijke landschapselementen aanmoedigt. Wij zien wel een rol weggelegd voor onze landbouwers als landschapsbeheerders. Dit uiteraard mits de nodige financiële compensaties. De gemeente zet ook het beleid om elk plantseizoen laanbomen en groenkanten aan te planten verder. Daarbij zal uiteraard rekening worden gehouden met de landbouw.

Een nieuw bos voor Maarkedal en uitbreiding natuurreservaat Burreken (73.000 euro)
We zullen als gemeente ook zelf investeren in de aanleg van een nieuw bos. We denken daarbij aan een geboortebos, waar jonge ouders een boom voor hun pas geboren kindje kunnen aanplanten. Het Burreken is Maarkedal op zijn mooist. En toch weten te weinig Maarkedallers van het bestaan ervan. Wij vinden dat de gemeente een actievere rol moet opnemen in het ondersteunen van dit unieke natuurreservaat.

Actiever rol gemeente bestrijding zwerfvuil
Maarkedal telt 185 km gemeentewegen. Die zijn onmogelijk constant te monitoren door ons gemeentepersoneel. In de strijd tegen zwerfvuil denken we aan vrijwillige bermmeesters/adopteer een straat die hun buurt in de gaten houden en proper maken. Daarvoor kan een vrijwilligersvergoeding of een beloning met M-bon worden voorzien. De gemeente voorziet ook in logistieke ondersteuning (grijpers, vuilzakken, enz … ). Als alternatieve straf – naast de GAS-boete – willen we overtreders die worden betrapt op het achterlaten van zwerfvuil verplichte gemeenschapsdienst laten doen.

Veiliger Maarkedal

Essestraat Schorisse (75.000 euro)
In Schorisse aan de Essestraat zal in samenwerking met de gemeente Horebeke worden gewerkt aan een nieuwe ‘kiss-and-ride’, gecombineerd met extra parking en een veilige schooltoegang.

Heraanleg Kolpaartstraat ( in budget wegenwerken)
De Kolpaartstraat wordt na de werken aan de school Omer Wattez heraangelegd. De plannen inclusief fietspad, ‘kiss-and-ride’ en groenparking zijn goedgekeurd en zullen worden uitgevoerd.

Een levendig Maarkedal

Realisatie multifunctioneel centrum De Maalzaak (5.250.000 euro)
In 2020 starten we met de bouw van het multifunctioneel centrum De Maalzaak. Het wordt het trefpunt voor het Maarkedals verenigingsleven met plaats voor muziek, sport, fanfare, dans, recreatie, kinderopvang en onze Etikhoofse KLJ.

Nieuw lokaal voor Chiro Schorisse (300.000 euro)
De Chiro van Schorisse zit als grootste jeugdbeweging krap behuisd in het bestaande lokaal. Wij investeren in een nieuw lokaal op maat van de jeugdbeweging.

Verdere uitbouw cultuurcentrum Marca (170.000 euro)
In het Marca zal worden geïnvesteerd in degelijke sanitaire voorzieningen, energiebesparende maatregelen en extra bergruimte. Het budget voor programmatie zal worden opgetrokken waardoor we nog meer kwaliteit zullen kunnen aanbieden. Ook gaan we onderzoeken waar er  bijkomende parking kan worden gecreëerd. 

Investeren in de Maarkedalse voetbal (750.000 euro)
Al 20 jaar wordt in Maarkedal gezocht naar een oplossing voor onze voetbalclubs. Al 20 jaar botsen we steeds op dezelfde hordes. De creatie van één aangepaste centrale locatie blijft één van de grootste opdrachten deze legislatuur.

Finse piste (40.000 euro)
Maarkedal heeft zeer veel actieve lopers en een bloeiende loopclub. Wij plannen dan ook een Finse piste aan te leggen in Maarkedal.

Verdere uitbouw Zplus Design-wandeling (45.000 euro)
Onze designwandeling die we dit jaar hebben georganiseerd, is geen eendagsvlieg. De zitsculpturen zullen in ons landschap te zien blijven. Het project vraagt om verdere uitbreiding en de creatie van nieuwe plekjes voor wandelaars en buurtbewoners. De geplande uitvoering van het werk aan de Sint-Vincentiuskapel en het ontwerp voor het plein van Kerkem krijgt daarbij voorrang.

Een duurzaam Maarkedal

Investeren in energiezuinige maatregelen gemeentelijk patrimonium (150.000 euro)
De komende legislatuur gaan we investeren in het verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, de schoolgebouwen, 'Het Spoor', enz … 

Verledding straatverlichting
Door de versnelde verledding van onze straatverlichting kunnen we op termijn overgaan tot de installatie van toestellen met individuele sturing en de verlichting indien gewenst te dimmen in plaats van volledig te doven. Door het dimmen kan een extra besparing worden bereikt.

Andere blikvangers

Verdere uitbouw 11 juliavondmarkt en ondersteunen van tradities
De gemeentelijke 11-julimarkt, die nu voor de derde maal werd georganiseerd, was opnieuw een groot succes. Met heel beperkte middelen werd een gigantisch resultaat behaald. Wij willen verder investeren in programmatie en organisatie van deze avondmarkt.
De tradities van koning lopen en de paardenommegangen zijn uniek en moeten we koesteren. De gemeente zal een nog actievere rol te spelen in de instandhouding en promotie ervan. De ingevoerde buurtcheques zijn een groot succes. Elk jaar wordt het volledige budget opgebruikt en organiseren meer en meer buurten een feest. Wij willen dit budget uitbreiden en zorgen dat nog meer buren elkaar leren kennen.

Eén dag niet
We willen volgend jaar een idee lanceren dat hopelijk navolging kan vinden in andere gemeenten in Vlaanderen: ‘Eén dag niet’. Eén dag engageren we ons om geen smartphone of pc te gebruiken en geen tv te kijken. Alle verenigingen en Maarkedalse horeca organiseren activiteiten en brengen mensen samen.

Maarkedalse senioren
De gemeente zal een actieve rol spelen in het ondersteunen van onze Maarkedalse senioren (opmaak seniorenkalender, opzetten buurttelefoon, senioren helpen senioren, subsidiëring incontinentiemateriaal). De sociale dienst van de gemeente voert een actief beleid om eenzaamheid, sociaal isolement en/of verborgen armoede te identificeren. Huisbezoeken door sociale assistenten bij senioren zijn hierbij een belangrijk middel.