Sociaal tarief voor elektriciteit en gas  

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen. Ze werden vroeger 'sociale tarieven' genoemd.

Sinds augustus 2007 wordt deze prijs door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden. 

Voor elektriciteit bestaat er:

  • een sociale maximumprijs voor het enkelvoudig tarief (dagteller)
  • sociale maximumprijzen voor het tweevoudig tarief (piekuren - daluren)
  • een sociale maximumprijs voor het exclusief nachttarief (nachtteller)

Voor aardgas bestaat er één sociale maximumprijs.

 

Wie heeft recht op de sociale maximumprijzen?

Sinds 1 juli 2009 worden de sociale maximumprijzen in principe automatisch toegepast als je er recht op hebt. Gebeurt dat niet, dan kan je ze zelf aanvragen bij je leverancier. Daarvoor moet je hem een attest bezorgen dat  bewijst dat je recht hebt op een van volgende tegemoetkomingen:

  • een leefloon (OCMW)
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten
  • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
  • een tegemoetkoming hulp aan bejaarden
  • een financiële steun verstrekt door het OCMW aan een persoon die ingeschreven is in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die door zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie

 

Waar kan je terecht?

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
handiN@minsoc.fed.be

OCMW
Etikhovestraat 1
9680 Maarkedal
Tel 055 33 77 11
conny.goeminne@ocmwmaarkedal.be
bart.vandenabeele@ocmwmaarkedal.be
darline.vandenhende@ocmwmaarkedal.be