Mantelzorgtoelage 

Sta jij in voor de thuisverzorging van een zorgbehoevend persoon? Dan kom je misschien in aanmerking voor een mantelzorgtoelage!

 

Hoeveel bedraagt de mantelzorgtoelage en wie komt in aanmerking?

De toelage bedraagt 300 euro voor een volledig verzorgingsjaar. Bij een onvolledig verzorgingsjaar wordt de toelage verhoudingsgewijs berekend. De berekening van de toelage gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat.

 

Algemene toekenningsvoorwaarden

De verzorger én de zorgbehoevende moeten gedurende de periode waarvoor de toelage aangevraagd wordt, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Maarkedal en er ook daadwerkelijk verblijven. De zorgbehoevende mag niet permanent in een residentiële instelling verblijven.

 

De mantelzorgtoelage wordt slechts toegekend wanneer er geen tussenkomst is door de Vlaamse Zorgverzekering.

Bijzondere toekenningsvoorwaarden:

1.       De zorgbehoevende is jonger dan 21 jaar:

De zorgbehoevende geniet een verhoogde kinderbijslag op basis van een verminderde zelfredzaamheid, wat gestaafd wordt door een attest van het kinderbijslagfonds.

2.       De zorgbehoevende is 21 jaar of ouder:

De zorgbehoevende komt in aanmerking bij een score van minstens 30 punten op de BEL-profielschaal (dit attest wordt afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering: dit kan een OCMW, een dienst voor gezinszorg of een mutualiteit zijn), of indien hij over een attest van de FOD Sociale Zekerheid beschikt met een vermindering zelfredzaamheid van ten minste 12 punten.

Een attest van de Vlaamse Zorgkas vermeldt of en voor welke periode een tussenkomst verleend is door de Vlaamse Zorgverzekering.

 

Hoe kan je de mantelzorgtoelage aanvragen?

Dien je aanvraag en de bewijsstukken in tot uiterlijk 30 juni bij het OCMW.

Verzorgers die vorig jaar een toelage ontvingen, worden door de sociale dienst van het OCMW gecontacteerd.