Pensioenen 

Als je met pensioen gaat, betekent dat niet alleen het einde van je beroepsactiviteiten, maar ook het einde van je maandelijkse loon. Het pensioen is een vervangingsinkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd.

In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelstels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel. Bij overlijden van één van de partners, kan de langstlevende echtgenoot aanspraak maken op een overlevingspensioen. Voor wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, is er de inkomensgarantie voor ouderen.

Wie meent aanspraak te kunnen maken op een rust- of overlevingspensioen, hetzij als arbeider, bediende of zelfstandige, of op een inkomensgarantie voor ouderen, kan een aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken.Met al je vragen over pensioenen kan je terecht op het nummer 1765, de pensioenlijn. Dit gratis nummer is een samenwerking tussen de drie pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS). Je kan 1765 bellen ongeacht het stelsel waarin je gewerkt hebt!