Verslag van de O.C.M.W.-Raad van 2 februari 2017 

Bekendmaking

(Art. 254 OCMW-decreet)

 

De O.C.M.W.-Raad heeft in zijn zitting van 02 februari 2017 volgende beslissingen genomen. De zitting van de Raad duurde van 19.30’ uur tot 20.15’ uur.

De beslissingen hierna vermeld liggen, na afspraak met de secretaris, ter inzage van het publiek in de secretarie van het O.C.M.W. van 13 februari tot en met 04 maart 2017.

 

PERSONEEL – AANPASSEN PERSONEELSBEHOEFTENPLAN EN ORGANOGRAM.

Het personeelsbehoeftenplan van het OCMW wordt aangepast. Er wordt een nieuwefunctie van afdelingshoofd Leven en Welzijn ingelast en de functies van deskundige HRM en organisatieontwikkeling en deze van klusjesman worden geschrapt;

PERSONEEL – AANPASSEN RECHTSPOSITIEREGELING.

De rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving en reglementering en aan het invoegen en schrappen van functies in het organogram.

PATRIMONIUM – AANPASSEN VAN DE PACHTPRIJZEN VOOR LANDBOUWGRONDEN.

De pachtprijzen van de landbouwgronden worden aangepast aan de nieuwe coëfficiënten.

O.MA – AANVRAAG TOT HET VERHOGEN VAN HET JAARBUDGET VOOR DE AANKOOP VAN ANIMATIEMATERIAAL EN VOEDING.

Wegens het stijgend aantal kinderen die worden opgevangen op woensdagnamiddag wordt het jaarbudget voor aankoop van animatiemateriaal en voeding verhoogd.

WZC – AANKOOP DOORSCHUIFVAATWASMACHINE – BEPALEN WIJZE VAN GUNNEN – OPSTARTEN OVERHEIDSOPDRACHTENPROCEDURE.

Er worden 3 leveranciers aangeduid die worden uitgenodigd tot prijsbieding voor de aankoop van een nieuwe doorschuifvaatwas.

WZC – AANKOOP ANDULLATIEMATRAS – BEPALEN WIJZE VAN GUNNEN. – OPSTARTEN OVERHEIDSOPDRACHTENPROCEDURE.

Er zal een andullatiematras worden aangekocht tegen aangenomen factuur.

WZC – OPDRACHT TOT HET PLAATSEN VAN ZONNEWERING - BEPALEN WIJZE VAN GUNNEN. – OPSTARTEN OVERHEIDSOPDRACHTENPROCEDURE.

Er worden 3 aannemers uitgenodigd tot prijsbieding voor het plaatsen van buitenzonwering aan de ramen in de keuken van het woonzorgcentrum.

WZC – OPDRACHT TOT HET VERVANGEN VAN POMPEN AAN DE HOOG-LAAGBEDDEN.

Er wordt een overheidsopdracht uitgeschreven tegen aangenomen factuur ter vervanging van 15 pompen aan de hoog-laagbedden in het WZC.

WZC – PERSONEEL – VACANT VERKLAREN VAN VAKANTIEJOBS VOOR HULP BIJ DE VERZORGING TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS.

Er zullen tijdens de vakantiemaanden juli en augustus jobstudenten worden aangeworven voor hulp bij de verzorging van de bejaarden ten belope van een contingent van 105 werkdagen.

PERSONEEL – TOELATING AAN DE SECRETARIS TOT HET OPNEMEN VAN NIET OPGENOMEN JAARLIJKSE VAKANTIEDAGEN.

De secretaris krijgt toelating tot het opnemen van achterstallige vakantiedagen die hij niet kunnen opnemen heeft.

PERSONEEL – AANWERVEN WAARNEMEND SECRETARIS MET ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE DUUR.

Tijdens de afwezigheid van de secretaris wegens verlof zal zijn functie waargenomen worden door de gemeentesecretaris, dit voorafgaand aan de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur na de pensionering van de titularis van de functie van OCMW-secretaris.

PERSONEEL – VACANT VERKLAREN VAN DE FUNCTIE VAN AFDELINGSHOOFD LEVEN EN WELZIJN IN TE VULLEN VIA BEVORDERING.

De functie van afdelingshoofd leven en welzijn wordt vacant verklaard en is iun te vullen via bevordering.

PERSONEEL O.MA – AANWERVEN BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG MET 6/38 PRESTATIES.

Er wordt een begeleider aangeworven voor de kinderopvang op woensdagnamiddag voor een arbeidsvolume van 06/38 per week en dit voor de periode van 08 februari tot en met 30 juni 2017.

Namens het O.C.M.W. :

i.o.

 

De secretaris

De voorzitter,

P. De Vos

A. Vande Catsyne