Verbintenis tot tenlasteneming 

Alvorens het Schengengebied te mogen binnenkomen moet een vreemdeling die onderdaan is van een derde land bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten. Een vreemdeling, onderdaan van een derde land, die niet over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt kan beroep doen op een garant. De garantstelling is echter alleen dan een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen van de vreemdeling voor wie zij is aangegaan, als zij gelegaliseerd, ontvankelijk verklaard en aanvaard is.

Wil jij een verbintenis tot tenlasteneming aangaan voor iemand, dan moet je je aanmelden bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je in de bevolkingsregisters bent ingeschreven om het formulier van de verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) in te vullen en je handtekening te legaliseren.

Alle informatie omtrent de verbintenis tot tenlasteneming vind je op de website van de dienst vreemdelingenzaken of in de informatiebrochure voor garanten van de Federale Overheidsdienst Interne Zaken.