Nieuwe naamwetgeving 

Sinds 1 juni 2014 is in ons land een nieuwe naamwetgeving van kracht.

Bij de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs vaderszijde én moederszijde tegelijkertijd vaststaat, draagt het kind ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, ofwel een naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam van elk van hen.

De ouders kiezen de naam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze, draagt het kind de naam van de vader. Er kan slechts eenmaal van die keuzemogelijkheid gebruik worden gemaakt.

Voorwaarden voor deze overgangsmaatregelen:

  • de ouders mogen geen gemeenschappelijk meederjarig kind hebben
  • deze verklaring kan maar één keer afgelegd worden
  • de gekozen naam wordt toegekend aan alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen
  • de naamkeuze kan door één van de ouders indien de andere overleden is
  • de ouders ondertekenen een "verklaring op erewoord" over alle gemeenschappelijke kinderen
  • de ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of de ouders geen meerderjarige kinderen hebben

De overgangsmaatregel is in de tijd beperkt:

  • ofwel wordt de verklaring afgelegd binnen het jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Ten laatste op 31 mei 2015
  • ofwel wordt de verklaring afgelegd binnen drie maanden na de geboorte van een eerstvolgend kind na 1 juni 2014. Dit kan ook als er een kind geboren wordt na 31 mei 2015.