Uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand 

In de registers van de burgerlijke stand worden de akten van burgerlijke stand bijgehouden:

  • geboorteakten
  • huwelijksakten
  • overlijdensakten

Deze registers bestaan in tweevoud. Eén exemplaar wordt bewaard in de gemeente, een tweede wordt jaarlijks overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

De registers van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar oud zijn mag je niet rechtstreeks raadplegen. Je kan alleen een uittreksel of afschrift krijgen van je eigen gegevens bij de dienst Burgerzaken. Als je de gegevens van iemand anders wil opzoeken, heb je de toestemming nodig van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar de registers worden bewaard.

Registers die meer dan 100 jaar oud zijn kan je wel rechtstreeks raadplegen. 

Een uittreksel of een afschrift wordt gratis afgeleverd.

De meeste uittreksels kan je opvragen via het digitaal loket.