Informatie uit de bevolkingsregisters 

Informatie uit de bevolkingsregisters kan je alleen krijgen via uittreksels of getuigschriften. De dienst Burgerzaken levert deze documenten af. De bevolkingsregisters mag je niet rechtstreeks raadplegen. Je kan altijd een uittreksel aanvragen voor zover de inlichtingen betrekking hebben op jezelf.

 

Online raadpleging van de registers

Met je elektronische identiteitskaart kan je je gegevens online controleren in het rijksregister via de toepassing "mijn dossier". Je moet hiervoor wel over een eid-kaartlezer beschikken. Dit toestelletje is te koop op de dienst Burgerzaken. 

 

Verstrekking aan derden van personenlijsten uit de registers

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt. Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat.

 

Recht op verbetering

Indien je vaststelt dat de gegevens in de bevolkingsregisters niet correct zijn, dan kun je deze laten verbeteren. Breng hiervoor de nodige bewijsstukken mee. Als je naam verkeerd is vermeld, kan dit worden aangetoond met een geboorteakte.