Beroep wijzigen 

De bevolkingsregisters bevatten informatie over je beroep. Bij een wijziging van je beroep, bij stopzetting van een zelfstandige activiteit of bij pensionering, moet je dit melden aan de dienst Burgerzaken. Deze informatie wordt vermeld op uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister en moet dus steeds actueel zijn.

Wanneer je een beroep uitoefent waarvan de titel bij wet beschermd is (bv. notaris, architect, arts, journalist, ...), dan moet je een officieel document voorleggen waaruit blijkt dat je gemachtigd bent om dit beroep uit te oefenen.

Voor werkzoekenden wordt het meest recent uitgeoefende beroep opgenomen. Personen die nog nooit een beroep hebben uitgeoefend, krijgen de vermelding "zonder beroep". Personen van minstens 18 jaar die nog voltijds les volgen in een onderwijsinrichting volgens het volledig leerplan, kunnen de vermelding "student" laten toevoegen in het bevolkingsregister.