Laat je mening horen tijdens de Maarkebeeksessies!  

De komende jaren staan tal van ingrepen gepland in en rond de Maarkebeekvallei om het overstromingsrisico te verminderen. We hechten bij het opstellen van de gebiedsvisie veel belang aan actieve participatie en betrokkenheid van omwonenden. In juni 2015 organiseerden we een infomarkt over het riviercontract en een bewonersatelier over de Maarkebeek, waarin we polsten naar het gebruik en de beleving van de beek bij de omwonenden en aan de hand van “de Maarkebeeksessies” brengen we ontwerpers, beleid, omwonenden, bedrijven en andere partners samen rond de tafel om ideeën af te toetsen en samen na te denken over mogelijke ontwikkelingen.

Eind 2015 organiseerden we een eerste sessie over de geplande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) langsheen de Maarkebeek aan de Borgt- en Romansmolen.  Uit deze sessie kwamen heel wat ideeën en concepten naar voren,  die momenteel door het ontwerpteam verder worden uitgewerkt. In het najaar van 2016 en begin 2017 zullen we terugkoppelen met de betrokken bewoners en eigenaars van de betreffende percelen. Nadien zullen de technische uitvoeringsplannen definitief worden uitgetekend.

In juni organiseerden we een Maarkebeeksessie over het bedrijventerrein Meersbloem en de deelzone Schapendries (gebied tussen N8 – N60 en Schapendries) te Leupegem. Vanaf 2017 organiseren we een tweede reeks van Maarkebeeksessies waarbij de  laatste drie deelgebieden aan bod komen, namelijk het signaalgebied Nonnemolen en omgeving, de  omgeving van Ladeuzemolen en de  kern van Schorisse en het mogelijks geplande GOG Kasteelmolen.

Wil je graag op de hoogte blijven van het proces? Stuur dan een mail naar maarkebeek@oost-vlaanderen.be met als onderwerp “inschrijving nieuwsbrief”.

Vragen?

Dienst Ruimtelijke Planning
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
09 267 75 67
maarkebeek@oost-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be/maarkebeek


Riviercontract Maarkebeek moet overstromingsrisico verminderen 

Ons bestuur ondertekende op 1 december het riviercontract om in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Oudenaarde overstromingen tegen te gaan. Het unieke aan dit riviercontract bestaat erin dat alle betrokken overheden samenwerken om een alomvattend plan uit te werken om het overstromingsrisico in de Maarkebeekvallei drastisch te verminderen.

Één van de voornaamste maatregelen in uitvoering van dit contract is de aanleg van een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) in onze gemeente; meer specifiek ter hoogte van de Borgtmolen en de Romansmolen. De aanleg van deze GOG's kadert binnen de gebiedsvisie waarbij de maatregelen om het overstromingsrisico te verminderen, geïntegreerd worden in een breder ruimtelijk verhaal. Het is daarbij belangrijk te weten wat voor de omwonenden de beleving, het gebruik, de knelpunten en de kwaliteiten van de Maarkebeekvallei zijn. Daarom werd in juni al een bewonersatelier en een infomarkt georganiseerd.

Met de aanleg van alle spaarbekkens (Nederaalbeek, Pauwelsbeek(2), Borgtmolen en Romansmolen) zullen de meeste vergunde gebouwen beschermd zijn tegen zwaardere stormen langs de Maarkebeek. Voor de overige gebouwen worden lokale beschermingsmaatregelen uitgewerkt om wateroverlast te voorkomen.

Langs de Parkstraat, de Groenstraat en de Kaperij wordt een waterkeringsmuur aangelegd. Om de woningen ter hoogte van de Essestraat en de Vrije Basisschool van Schorisse te vrijwaren wordt een verlegging van de waterloop voorzien. Het oude tracé van de Maarkebeek blijft eveneens behouden in functie van het bestaande overstort en de bestaande aansluitingen. Daarnaast worden een aantal maatregelen voorzien ter hoogte van de Kabuize, Ladeuze en Geitenhoek.

Mochten zich in de toekomst nieuwe knelpunten voordoen, dan zullen ook daarvoor de nodige maatregelen worden uitgevoerd, door eventueel bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden te voorzien ter hoogte van de Kasteelmolen. Na de recente wateroverlast in het stroomgebied van de Mariaborrebeek, zullen ook daar lokale beschermingsmaatregelen genomen worden.

Ook in Leupegem worden een aantal maatregelen voorzien. Om het water van de Maarkebeek sneller af te voeren, wordt aan de monding een verbreding van de beek voorzien en zullen 3 bruggen tussen de N8 en de Schelde heraangelegd worden.

In een volgende fase (eind 2015/2016) zal de ruimtelijke gebiedsvisie zelf uitgewerkt worden. Naast een globale ruimtelijke visie voor de vallei, komen ook de invulling en inrichting van enkele deelgebieden aan bod. Aan de hand van werkateliers worden ontwerpers, beleid, omwonenden,... samengebracht.

Wil je graag op de hoogte blijven van het proces? Stuur dan een mail naar maarkebeek@oost-vlaanderen.be met als onderwerp "inschrijving nieuwsbrief". In de eerste nieuwsbrief lichten we de resultaten van het bewonersatelier uitvoerig toe.

Het volledige riviercontract vind je hier.

Vragen?
Voor meer informatie kan je terecht bij:
Dienst Ruimtelijke Planning Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, 09 267 75 67 of maarkebeek@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/maarkebeek