Belastings- en retributiereglementen 

Een belasting kan worden omschreven als een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Voor de omschrijving van een retributie worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. is een billijke vergoeding van de kostprijs
  2. voor een door de overheid verrichte dienst aan een derde
  3. in diens persoonlijk belang
  4. en op zijn vrijwillig verzoek.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen

De aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) zijn de belangrijkste belastingen voor de gemeenten, samen leveren ze ongeveer tachtig procent van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.

De aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) wordt gevestigd als een percentage op de inkomstenbelasting, die geregeld, gevestigd en ingevorderd worden door de federale overheid.

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting. Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting. De opcentiemen worden samen met de basisbelasting ingevorderd door de Vlaamse Belastingdienst en later doorgestort naar de gemeenten en provincies.

Het Belastingsprotaal Vlaanderen geeft allerlei informatie over deze en andere gewestelijke belastingen.

Daarnaast kunnen de gemeenten ook eigen belastingen vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. Alleen de gemeenteraad is bevoegd om belastingen te heffen.

 

Overzicht van de belastings- en retributiereglementen

Een overzicht van alle belastingen en retributies vind je hier. Via onderstaande links kan je de volledige besluiten nalezen.

 

Belastingen

Belastingreglement aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Belastingreglement opcentiemen op onroerende voorheffing

Belastingreglement algemene gemeentelijke milieuheffing

Belastingreglement sociale correctie op de algemene gemeentelijke milieuheffing

Gecoördineerd belastingreglement voor de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en het gebruik van het gemeentelijk containerpark

Belastingreglement tweede verblijven

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen

Belastingreglement op masten en pylonen

Belastingreglement op de verspreiding van reclamedrukwerk

Belastingreglement op de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen

Belastingreglement op het parkeren in de blauwe zone

Belastingreglement op sluikstorten

Belastingreglement op afgifte van administratieve bescheiden

 

Retributies

Retributiereglement op PMD-zakken en luierzakken

Retributiereglement op het hakselen van snoeihout aan huis

Retributiereglement op PMD-zakken en luierzakken

Retributiereglement op het bekomen van inlichtingen betreffende onroerende goederen

Retributiereglement op burgerlijke huwelijksplechtigheden

Retributiereglement op compostbakken - en vaten

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Retributiereglement voor de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

 

Het formulier voor de aangifte van reclamedrukwerk vind je hier.